Capercaillie – Dean Cadalan Sàmhach Lyrics

Gur ann an America
Tha sinn an drasd’
Fo dhubhar na coille
Nach teirig gu brath
‘N uair dh’fhalbhas an dulachd
‘S a thionndaigh’s am blaths
Bithidh cnothan, bith ubhlan
‘S bithidh an siuca a fas

Thoir mo shoraidh le failte
Chinn t-Saile nam bo
Far ‘n d’fhuair mi greis m’drach
S mi’m phaisde beag og
Bhiodh fleasgaichean donn
Air bonnaibh ri ceol
Agus nionogan dualach
‘S an gruaidh mar an ros