100 Debija – Kâ Tev Iet Lyrics

100. Debija
Kâ Tev Iet
Kâ Tev Iet
Kâ tev iet

Lîdzçs tas vai nelîdzçs
Novçlu Tev
Lai veicâs!

Neticami
Tu vçl stâvi
Tagad tava stunda
Ej un runâ
Kâ Tev iet
Varbût jautâ tai
Kâ Tev iet
Mçli sausums klâj
Kâ Tev iet
Citâ laikâ sâkt
Kâ Tev iet
Varbût neiznâks

Neticami
Varbût jautâ tai
Tu vel stâvi
Mçli sausums klâj
Tagad Tava stunda
Varbût neiznâks
Ej un runâ

Lîdzçs tas vai nelîdzçs
Novçlu Tev
Lai veicâs!

TRENDING:   Dane Rumble - Live A Lie Lyrics